Javni zavodi bodo v naslednjem obdobju glede financiranja odvisni od razumevanja in finančne sposobnosti občin ustanoviteljic. Nekatere so zadržale izvajanje proračuna, saj je jasno, da vseh načrtovanih odhodkov ne bodo zmogle pokriti. V nezavidljivem položaju je turistični zavod Dolina Soče, medtem ko v Posoškem razvojnem centru vsaj zaenkrat posledic še ne občutijo.

Knjižnice, komunala, turistični zavod, medobčinska uprava, kulturni ter športni zavodi so pred težkimi časi, če se izredno stanje zaradi koronavirusa ne bo kmalu končalo. Občine zdaj večinoma čakajo na ocene predvidenih finančnih posledic epidemije, ki se bodo zagotovo izkazale že zaradi izpada dohodkov iz naslova turistične takse in koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo.

Tolminska občina svojim zavodom po potrebi zagotavlja likvidnostna sredstva in bo morebiten primanjkljaj zagotovila v rebalansu proračuna za letošnje  leto, izjema so le vrtci, saj je za te inštitucije v okviru prvega svežnja ukrepov že poskrbela država.

Od skupnih zavodov sta se pred največjim izzivom v trenutnih razmerah znašla zavod Doline Soče in PRC, ki velik del svoje dejavnosti ustvarita na tržišču. Trije posoški župani so zato že na vlado naslovili pobudo, da pri drugem svežnju ukrepov upošteva tudi tržno naravnane javne zavode. »O krčenju izdatkov za javne zavode v tem trenutku Občina Tolmin ne razmišlja, vsekakor pa bo v prihodnjih mesecih po prejetju poročil o trenutnem stanju vsak zavod posebej obravnavala glede na okoliščine in način dela, ki se v njem izvaja,« so nam zatrdili v občini.

V Tolminu še ne napovedujejo manjšanje izdatkov za javne zavode. Foto Blaž Močnik

Koliko bo zaradi epidemije trpel občinski proračuni, še ne vedo. Trenutne naložbe povsod še potekajo bolj ali manj po načrtih, bodo pa lokalne skupnosti še pred poletjem v proračun prisiljene posegati z rebalansi. Tolminska občina trenutno največ denarja namenja na področju cestne infrastrukture.

Bovčani se zavedajo, da bo treba zaradi izpada prihodkov tudi odhodke znižati. Župan občine Valter Mlekuž je zato že sredi marca določil, da se do priprave rebalansa zadrži izvajanje proračuna. Sklep tako določa zmanjšanje pravic porabe pri vseh neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih za 20 odstotkov za izdatke za blago in storitve, transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam, druge tekoče in domače transferje ter investicijske odhodke in investicijske transferje. Nekatere predvidene naložbe v tem proračunskem obdobju ne bodo izvedene, so izpostavili v občini.

»Seja občinskega sveta s predlogom rebalansa proračuna je predvidena 14. maja, zato v tem trenutku še ne moremo natančno opredeliti vseh predvidenih prerazporeditev oziroma katere investicije bodo izvedene in katere ne, o čemer bo seveda odločal občinski svet,« je napovedal Mlekuž, a vendarle zatrdil, da se nadaljuje izvedba začetih projektov, med katerimi so dokončanje vzhodne vpadnice Bovec, most Črešnjica v Soči in gradnja Gasilskega doma Srpenica z večnamensko dvorano.

Iz občine Kobarid sporočajo, da bodo vsem javnim zavodom in obveznim gospodarskim javnim službam varstva okolja (odpadki, komunala, kanalizacija in čistilne naprave) zagotovili denar za osnovno dejavnost. »Dejanski vpliv virusa covid-19 na poslovanje bo viden v prihodnjih dveh mesecih. Na podlagi podatkov se bo predvidoma julija pripravil rebalans proračuna,« so pojasnili.

Na področju obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja ocenjujejo zmanjšanje sredstev za približno 90.000 evrov. Zmanjšanje sredstev je lokalna skupnost ocenila ob predpostavkah, da bodo podjetja zaprta do konca maja, šole in drugi javni objekti, turistični in gostinski lokali pa do konca julija.

Tako bo tudi občinski proračun tanjši predvidoma za 560.000 evrov. »V prvi fazi se zmanjšujejo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, vzdrževanje turistične infrastrukture, prireditve in popotresne obnove. Vsi projekti, ki so sofinancirani, se izvajajo naprej.«

Turistični zavod v normalni sezoni pridobi več kot polovico denarja na trgu. Letos bo vse prej kot normalno. Foto Blaž Močnik

V zavodu Dolina Soče že poudarjajo, da je koronavirus je že drastično posegel v poslovanje. »V minulem letu smo 57 odstotkov skupnih prihodkov pridobili na trgu. Trenutno je naša tržna realizacija enak nič,« pravi direktor Janko Humar.

Poleg zaposlenih v informacijskih centrih, ki so trenutno zaprti, so na čakanju še vsi sodelavci, ki pokrivajo tržno dejavnost: »Kakšni bodo revidirani proračuni občin in posledice za nas, še ne vemo. Tudi napovedi so nehvaležne, ker je še vse preveč odprtih vprašanj, a po trenutnih informacijah računamo, da bomo najverjetneje izgubili okrog 70 odstotkov lastnih prihodkov.« Humar vidi dodaten problem tudi v tem, da je zavod iz tržne dejavnosti pokrival pomemben del skupnega programa in zagotavljal likvidnostno financiranje evropskih razpisov. Zato upa, da bo država tako kot podjetjem tudi zavodom omogočila najem kreditov. »V nasprotnem primeru bodo naša delovna mesta pod vprašajem, izpeljati pa ne bomo mogli niti razpisov, za katere že imamo zagotovljeno pokrivanje iz EU sredstev v skupni vrednosti 400.000 evrov, ker ne bomo mogli zagotoviti tekočega financiranja,« dodaja Humar.

V Posoškem razvojnem centru se vsaj zaenkrat s takšnimi težavami še ne soočajo. »Vse aktivnosti po pogodbah so v teku, kadrovsko in vsebinsko ostajamo na prvotnem planu. Finančno je situacija zaenkrat v redu, prilivi prihajajo po načrtih, prav tako se je na državni ravni na določenih projektih in področjih pospešilo pregledovanj zahtevkov, kar je pomembno zaradi zagotavljanja likvidnosti,« pravi direktor PRC Simon Škvor.

Nekaj operativnih težav pa se pojavlja pri izvajanju aktivnosti na področju usposabljanja in izobraževanja, kjer morajo zagotavljati določeno kvoto vključenosti. Pri partnerskih projektih zaenkrat aktivnosti tečejo bolj ali manj po načrtih, dodaja.