Ob začetku leta se je začela javna razgrnitev za projekt obvoznice Most na Soči, ki bo trajala do 3. februarja. Javna obravnava bo potekala 17. januarja na tamkajšnji osnovni šoli, je pa že na začetku zaznati nekaj pripomb na projekt glede priključka obvozne ceste, ki bo naselje obšla s predorom, na območju vasi Modrej. Krajani upajo, da jim bo direkcija za infrastrukturo prisluhnila.

Javno razgrnitev študije variant oziroma predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za obvoznico Most na Soči  je objavilo ministrstvo za okolje in prostor kot pripravljavec državnih prostorskih načrtov. Javnost lahko v tem času poda pripombe pisno. Država je sicer postopek za začetek projekta začela pred skorajda petimi leti, saj da strnjena pozidava ob glavni cesti na Mostu na Soči ogroža udeležence v prometu, predvsem pešce. Tako je njen osnovni cilj gradnja obvoznice mimo naselja, s čimer pa se bo izboljšala povezanost Bovca, Tolmina in Cerknega z Novo Gorico in Ljubljano.

Celotna dolžina trase načrtovane obvoznice je 720 metrov, kjer se predvidena obvoznica na severni strani odcepi od trase obstoječe glavne ceste s krožiščem pri Modreju. Do predora bo cesta vkopana v dolžini 95 metrov, 410 metrov pa je predvidena dolžina predora. Največja višina nadkritja znaša 50 metrov, v povprečju pa približno 30. Tretji odsek od južnega portala predora obvoznice do vključitve na obstoječi odsek glavne ceste bo dolg približno 105 metrov. V tem delu je predvidena ureditev enosmernega priključka iz naselja Most na Soči v smeri Idrija z možnostjo dvosmernega intervencijskega dostopa.

Mostarska krajevna skupnost se je glede projekta najprej sestala s tolminsko občino, saj bi radi skupaj direkciji za infrastrukturo, ki je investitor gradnje obvoznice, predstavili njihove pripombe. »Za nas je problematično krožišče v Modreju, saj menimo, da je predviden poseg v prostor prevelik. Tu govorimo o enormnem vkopu, ki sega skorajda do prvih hiš, krožišče pa bi segalo od obstoječega parkirišča, igrišča do glavne ceste. S tem zmanjšujemo obstoječe uporabne in kmetijske površine na račun prometa,« je naštel predsednik krajevne skupnosti Most na Soči Matej Loncner in dodal: »Zato predlagamo odmik priključka obvoznice v smeri proti Mostu na Soči. Po našem mnenju bi projekt celo pocenili. Upam, da bomo s projektanti našli skupni jezik.« Z direkcijo naj bi se predstavniki lokalnih skupnosti sestali že v kratkem.

Glede na ustaljen postopek bodo pripravljavec, pobudnik, investitor in izdelovalec študije variant preučili pripombe in predloge javnosti. Utemeljene pripombe in predloge bodo smiselno upoštevali pri izdelavi državnega prostorskega načrta, obljubljajo, naposled pa ga bo z uredbo sprejela vlada.