matajurNovi Matajur je tednik Slovencev videmske pokrajine. Beneški Slovenci so se zgodaj zavedli političnega in kulturnega pomena lastnega glasila v svojem jeziku, zato so ustanovili časopis Matajur, ki že več kot šestdeset let spremlja življenje slovenske manjšine v Furlaniji.

Prva številka Matajurja je izšla 3. oktobra 1950, izhajal je štirinajstdnevno, svoje uredništvo, ki ga je vodil Vojmir Tedoldi, pa je zaradi hudih nacionalistični pritiskov v Benečiji imel v Vidmu. Leta 1974 je prišlo do spremembe glave v Novi Matajur, uredništvo so preselili v Čedad, odgovorni urednik je postal Izidor Predan, ki je časopis podpisoval do konca leta 1984. S 1. januarjem 1985 je Novi Matajur začel izhajati tedensko, odgovorna urednica pa je postala Iole Namor. Od leta 1991 je Novi Matajur prešel v last istoimenske zadruge, ki jo sestavljajo uslužbenci časopisa in drugi slovenski novinarji, ki ji od maja 2019 predseduje Rudi Pavšič. Pred njim je od ustanovitve dalje zadrugo vodil Miha Obit, ki je od 1. septembra 2013 odgovorni urednik tednika.

Časopis že od ustanovitve dalje opravlja tri funkcije, ki so še vedno aktualne: informativno, kulturno in povezovalno. Daje vidljivost manjšinski skupnosti sami in o njej poroča v širšem slovenskem in furlanskem prostoru. Izrednega pomena je kulturna vloga časopisa, kjer bralci spoznavajo lastno zgodovino in kulturno tradicijo. Na njegovih straneh so se generacije beneških ljudi učile pisane slovenske besede in se približevale knjižnemu jeziku.

Časopis je dvojezičen, ob standardni slovenščini pa posveča posebno pozornost tudi slovenskim dialektom, od nadiškega do rezijanskega, ki predstavljajo izredno dragocenost in bogastvo. Še naprej je pomembna tudi njegova povezovalna vloga, saj vzdržuje stike med Slovenci, ki živijo v posameznih obmejnih dolinah videmske pokrajine z drugimi Slovenci v deželi in predvsem s slovenskimi izseljenci v Evropi in po svetu. Novi Matajur redno goji dialog tudi s furlanskimi in italijanskimi sosedi. Vsako leto izide od 49 do 50 številk.

Zadruga Novi Matajur je je tudi založnik otroške revije Galeb, ki izhaja kot mesečnik med šolskim letom (10 številk od septembra do junija). Zelo je razširjena v slovenskih šolah v Furlaniji Julijski krajini. Posebno pozornost posveča kakovosti besedil in ilustraciji. Vsako leto pred začetkom šolskega leta zadruga izdaja tudi Galebov šolski dnevnik.

***

Il Novi Matajur è il settimanale degli sloveni della provincia di Udine. Gli sloveni della Benecia hanno appreso subito l’importanza politica e culturale di un proprio organo di informazione nella propria lingua, perciò hanno fondato il giornale Matajur, che da più di 60 anni accompagna la vita della comunita slovena in Friuli.

Il primo numero del Matajur è uscito il 3 ottobre 1950, il giornale prese ad uscire ogni quindici giorni, la sua redazione, guidata da Vojmir Tedoldi, a causa della forte pressione nazionalista in Benecia di allora, si trovava ad Udine. Nel 1974 la testata venne denominata Novi Matajur, la redazione si trasferì a Cividale, direttore responsabile divenne Izidor Predan, che ha firmato il giornale fino al 1984. Con il primo gennaio 1985 il Novi Matajur è diventato settimanale, la direzione è stata nel contempo affidata a Iole Namor. Dal 1991 il Novi Matajur è proprietà dell’omonima cooperativa, formata dai dipendenti del giornale e da altri giornalisti. Presidente della cooperativa è da maggio 2019 Rudi Pavšič, che ha preso il posto di Michele Obit, che è stato alla guida della cooperativa fin dalla sua istituzione. Michele Obit è dal primo settembre 2013 il direttore responsabile del settimanale.

Già dalla sua fondazione il giornale svolge essenzialmente tre funzioni, ancora oggi attuali: informativa, culturale e di collegamento. Da infatti visibilità alla comunità slovena e di essa pubblica notizie e informazioni dirette ad un vasto territorio dove vivono gli sloveni ed i friulani. Di significato elevato è il ruolo culturale del giornale, dove i lettori possono conoscere la propria storia e tradizione culturale. Nelle sue pagine generazioni di beneciani hanno imparato a riconoscere ed a scrivere nei dialetti sloveni, così come si sono avvicinati alla lingua slovena letteraria.

Il giornale è bilingue (italiano e sloveno), particolare importanza viene data ai dialetti sloveni, dal natisoniano al resiano, che rappresentano un’eccezionale ricchezza. Importante è il ruolo di collegamento del Novi Matajur, visto che consolida i rapporti tra gli sloveni che vivono nelle vallate confinarie della provincia di Udine con quelli che vivono in altre zone della regione e soprattutto con gli emigranti sloveni che vivono in Europa e nel mondo. Il Novi Matajur da sempre coltiva il dialogo con i vicini friulani e italiani. Ogni anno pubblichiamo da 49 a 50 numeri.

La Società cooperativa Novi Matajur è anche l’editrice della rivista per bambini Galeb, che esce come mensile durante l’anno scolastico (10 numeri da settembre a giugno). La rivista è molto diffusa nelle scuole slovene del Friuli Venezia Giulia. Particolare attenzione viene data alla qualità dei testi e delle illustrazioni. Ogni anno prima dell’inizio dell’anno scolastico viene pubblicato anche il diario scolastico Galebov šolski dnevnik.