Pasali sta skor dvie lieti od te zad- njega Sejma beneške piesmi, ki ga od nimar peje napri KD Rečan. Že od donas bomo lohni štiel dneve, ki manjkajo do Sejma 2024, sa bomo paršli do njega 35. izvedbe.

Lieto 2022 je bluo pru poseb- no za Senjam beneške piesmi, sa nie biu samuo te parvi po covi- du, pa tudi ker po dugem cajtu je biu odar zuna, pod tendonam na igrišču na Liesah, kjer je muzika odmievala od petka do nedieje, pru ku ankrat. Tu petak je paršu an imenitni gost davje taz Ljublja- ne, Borut Pahor, ki tenkrat je biu predsednik Republike Slovenije. Spoznu je dugo an bogato zgodo- vino Sejma, tudi s pomocjo otruok vokalne skupine dvojezične šuole Pavla Petričiča, ki so zapiel stare piesmi od Sejma: Mama je šla na muorje (1986); Tata ukupi mi vio- lino (1977); Hej, nono, hej, ki lieta 1995 sta jo kupe piela Ljuba Crai- nich Kejacova taz Lies an Renzo Gariup Žnidarju taz Sevca, an lan pa hči od Ljube, Giada … Vsak od nas pa hrane tu sebe kako piesam od kakega Sejma, ki mu je ostala posebno tu sarce an ki mu pride pogostu tu pamet.

Senjam beneške pie- smi je začeu z besie- do “nuoc”, ki je naslov parve piesmi, ki je bia zapieta na Sv. Ja- kob lieta 1971 in ries velika, marzla, huda nuoc je bla v beneških dolinah. Te mladi so se nimar buj zgubjal po sviete, te stari doma so par sile zapuščal grunt, kier muoč je parmankuvala, naša slovenska kultura nie vič rodila in vse je ka- zalo na konac našega rodu.

(Iz bukvi: “Pustita nam rože po našim sadit, 10 let senjama beneške piesmi”)

Tisti petak je bluo pod šotoram pru posebno, sa se je vsakemu zganilo kiek not: spomini na mlada lieta, na cajt, kadar je bluo po naših dolinah težkuo, pa vsedno živuo, pru takuo, zak so spet čul piesmi, ki jih vežejo na kiek tu njih življenju, al pa tiste, ki so se jih bli pozabil an po dugem cajtu nazaj čul.

Natuo pa je začeu 34. senjam bene- ške piesmi, ki ga je na koncu udobila skupina taz Sriednjega, Pokriva noči- va, s piesmijo Velika magija.

Sada se Kulturno društvo Rečan že parpravlja za drugo lieto, kar bo 35. izvedba, an bo muzika odmievala po cieli Rečanski dolini.

Tu petak, 17. maja, nas bo vokalna skupina Dvojezične šuole Pavla Petričiča, pod vodstvom Polone Tominec, pejala nazaj v času, sa bojo otroc za- piel druge stare piesmi, potle Senjam puode napri tu saboto an vse do nedi- eje, 19. maja, kar bo publika glasovala za novo zmagovalno piesam. Tisti od Rečana so nam poviedal, de je diela ku ponavad nimar puno an zatuo so začel že miesce nazaj. Zbralo se je puno godcu, pieucu, skupin an še buj važno nove besiede, misli an čustva (emozioni), napisane po našim. Do tenkrat manjka pet miescu an po- časo se bojo pieuci an skupine zbrali tu studiu za napravt nuov CD Sejma an takuo, ki smo že vajeni, bojo tudi parpravli an video za se stuort spoz- nat an predstavt sojo piesam.

Takuo ki smo jal, do novega Sej- ma beneške piesmi manjka dobrih 5 miescu, če cjemo bit buj natančni 163 dni. Do tenkrat se bo KD Rečan potrudlo, de bo vse napravljeno s po- mocjo zvestih članu društva an vsieh tistih, ki jim je par sarce Senjam.

Če je kajšan med vam, ki bi teu poma- gat al pa tudi viedet, če je še cajt za predstavit kako piesam, more pisat KD Rečan na naslov info@recan.it. Dobro dielo vsiem: KD Rečan, god- cam, pieucam an vsiem tistim, ki bojo skarbiel za 35. Senjam Beneške piesmi!

Katja Canalaz