V šolah v Kanalski dolini bodo tudi v letošnjem šolskem letu lahko nadaljevali s poukom slovenščine. Potem ko je bilo septembra nadaljevanje didaktičnih dejavnosti v slovenskem jeziku zagotovljeno le v vrtcu in osnovni šoli v Ukvah, so na Večstopenjskem zavodu Ingeborg Bachmann s Trbiža izvedeli, da bodo preko Gorse skupnosti za Guminsko, Železno in Kanalsko dolino prejeli en prispevek v višini 15 tisoč evrov iz deželnega sklada za slovenske jezikovne krajevne različice.ukve
Vest je razveselila tudi člane Sks   Planika, ki si že dolgo  na vse možne načine in po različnih kanalih prizadevajo za dokončno in sistemsko rešitev poučevanja slovenščine na vseh stopnjah izobraževanja, in sicer v vseh vrtcih in šolah v Kanalski dolini. “Zagovarjamo pa sistemsko rešitev, ki bo zagotovila kontinuirano prisotnost pouka slovenskega jezika v šolskih klopeh Kanalske doline, tako z vsebinskega kot tudi z organizacijskega vidika. Vsakoletno (počitniško) iskanje novih zagotovil za ohranitev pouka slovenskega jezika v dolinskem šolstvu tik pred začetkom novega šolskega leta ali pa v prvih dneh pouka se namreč vleče že od vstopa slovenščine v dolinske šole, to je od leta 1998 dalje,” kritično ugotavljajo predstavniki Planike v tiskovnem sporočilu.
Slovensko kulturno središče Planika je začelo opozarjati na potrebo po uvedbi slovenščine v šolski sistem Kanalske doline konec leta 1997 in je nato podpiralo vsa prizadevanja v tej smeri in pobude predstavnikov šolskega sveta in krajevnih javnih uprav. Sks Planika v svojem tiskovnem sporočilu navaja tudi nekatere konkretne primere, kot sta med drugim podpora zahtevi trbiškega občinskega odbora po ustanovitvi kateder za slovenski in nemški jezik na šolah Kanalske doline leta 2005, in prizadevanja, da sta julija leta 2011 občinska sveta Občin Naborjet-Ovčja vas in Trbiž izglasovala zahtevo po ustanovitvi trojezične šole. Zahtevo so posredovali tudi Paritetnemu odboru.
Junija letos je Slovensko kulturno središče Planika tudi naslovilo pismo v zvezi s problematiko poučevanja slovenščine v šolah Kanalske doline na vse za Slovence v zamejstvu pristojne ustanove v Republiki Sloveniji in jih nato tudi oktobra ponovno pozvalo, naj se dokončno reši to vprašanje.
Pri Sks Planika so prepričani, da je problem rešljiv in spominjajo, kako so v šolskem letu 2003/2004 dobili pooblastilo takratnega didaktičnega ravnatelja za izvajanje pouka slovenščine v vseh dolinskih vrtcih in osnovnih šolah, v šolskem letu 2011/2012 pa so ob podpori Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter drugih slovenskih pristojnih ustanov poskusno uvedli pouk slovenščine v razredih nižje srednje šole in dveh razreda liceja na Trbižu. Zadnjih pet let pa Sks Planika nudi osnovni šoli v Ukvah dodatno učiteljico za slovenski jezik. “Prepričani smo, da so obstoječa manjšinska zakonodaja ter izglasovane zahteve javnih uprav Kanalske doline v prejšnjih letih dobra podlaga za začetek sistemske rešitve problema in morebitno uvedbo dvo- ali trojezičnega pouka.
SKS Planika si bo vsekakor še naprej prizadevalo, da slovenščina v javnih šolah in v javnosti dobi mesto, ki ji zgodovinsko pripada,” zaključuje tiskovno sporočila slovenska kulturna ustanova.