Problematika Slovencev na Videnskem je bila v središču pozornosti na zadnji seji Deželne posvetovalne komisije, ki jo je v sredo, 17. novembra, sklical njen predsednik, odbornik za manjšinska vprašanja Pierpaolo Roberti. Na njej so člani izrazili mnenje o tem, kako naj Dežela porazdeli zadnji del prispevkov iz zaščitnega zakona (deželna vlada svoj predlog posreduje v odobritev deželnemu svetu).

Soglasna podpora
Zelo pomembna je soglasna podpora, ki so jo člani komisije izrekli predlogu obeh krovnih organizacij, da se Inštitutu za slovensko kulturo iz Špetra poveča prispevek iz zdajšnjih 60 na 100 tisoč evrov. O tem je predsednik ISK Giorgio Banchig pisal članom komisije in jih zaprosil za podporo. Inštitut ima zaradi omejenih sredstev, ugotavlja Banchig, omejene možnosti za organizacijo dejavnosti, ki zahtevajo večje naložbe. Prostori, ki jih upravlja ISK, so dejansko edini, s katerimi razpolaga slovenska skupnost v Nadiških dolinah in jih zato stalno uporabljajo za svoje delovanje tudi druga društva in organizacije, ki nimajo lastnega sedeža (pevski zbori, Beneška folklorna skupina Živanit, Beneško gledališče, društvo Srebrna kaplja, Planinska družina Benečije in ob različnih priložnostih tudi dvojezična šola).
Inštitut je doslej zaposloval eno osebo, ki je skrbela za vse: od programa dejavnosti do organizacijskih, upravnih in računovodskih zadev.
Kaj za ISK pomeni predlagani povišek (mora ga še odobriti deželni svet), smo vprašali podpredsednico špetrske organizacije, Živo Gruden. “Lahko rečem, da smo pri Inštitutu v tem trenutku res zadovoljni. Tik pred izrednim občnim zborom, ki smo ga imeli prejšnji ponedeljek (15. novembra, op. ur.) v Špetru smo dobili tudi novico o izrednem prispevku (40 tisoč evrov) Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. To nam bo pomagalo, da se rešimo starih primanjkljajev, ki jih je povzročila finančna podhranjenost Inštituta vsa ta zadnja leta. Povedati je treba, da smo pri Uradu naleteli na veliko razumevanje za naše potrebe in takojšen odziv. Prav tako ni bila zaman naša prošnja članom posvetovalne komisije za povišanje letne dotacije iz sredstev iz zaščitnega zakona. Kot že povedano, je bil Inštitut z dosedanjim prispevkom močno oviran v svojem delovanju, saj je s težavo kril osnovne stroške ali še teh ni uspel pokrivati, tako da je bil glede dejavnosti povsem odvisen od projektnih sredstev, ki so seveda namenska in predvsem nestalna. Zdaj bomo torej lažje zadihali in se spoprijeli z vsem tistim, kar je doslej moralo v predalu čakati na boljše čase.”
Skupnosti gorskega območja Nadiža in Ter’ 80 tisoč evrov
Na seji posvetovalne komisije sta SKGZ in SSO predlagali naslednjo finančno porazdelitev: Mladinski dom iz Gorice in Slovik naj bi prejela vsak po 150.000 evrov za program izobraževanja za triletje 2022-2024, SDGZ in Kmečka zveza po 50 tisoč evrov, Mladinski dom in Krut po 25 tisoč evrov, Skladu Mitja Čuk pa bi namenili 45 tisoč evrov.
Kar zadeva pouk slovenščine oziroma večjezični pouk v Kanalski dolini, se sredstva izničijo, ker je bila potrjena sperimentacija s strani ministrstva za izobraževanje in so posledično zagotovljena tudi finančna sredstva.
Za pošolski pouk v slovenskem jeziku bi namenili 200 tisoč evrov, ki naj bi jih preko razpisa ali neposredno koristile slovenske vzgojne ustanove, ki delujejo na tem področju; 80 tisoč evrov naj se nameni Skupnosti gorskega območja Nadiža in Ter za ureditev prostorov na špetrskem sedežu, namenjenih slovenski manjšini. Pomemben je tudi predlog, da se zaradi izrednih razmer obračun sredstev prenese na 30.6.2022.

Porazdelitev sredstev
Od 10 milijonov, ki jih predvideva zaščitni zakon, bodo 6,3 milijona namenili slovenskim organizacijam, 2,1 milijona uveljavljanju slovenskega jezika v javnosti, pol milijona za 21. člen zaščitnega zakona (družbeno-gospodarski razvoj na Videnskem), ostalo bo šlo v rezervni sklad. Iz vsote, ki je namenjena slovenskim organizacijam, bodo 1.638.000 evrov namenili za založništvo in medije (Primorski dnevnik 935.000, Goriška Mohorjeva, ki izdaja Novi glas, 259.000, zadruga Novi Matajur 197.000, Mladika 77.000, zadruga Most, ki izdaja Dom, 104.000, ZTT 67.000 evrov). Med ustanovami, ki skrbijo za obšolsko dejavnost, bo Glasbena matica prejela 829.138 evrov, Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel iz Gorice 243.553 evrov, Slovenski dijaški dom Srečko Kosovel iz Trsta 187.420 evrov, Slovenski dijaški dom Simon Gregorčič iz Gorice pa 125.881 evrov. Sredstva, namenjena gledališkim in kulturnim ustanovam, bodo tako porazdelili: SSG bo dobilo 682.504 evrov, Kulturni dom in Kulturni center Lojze Bratuž iz Gorice pa po 115.495 evrov. SLORI-ju bodo namenili 283.537 evrov, Narodni in študijski knjižnici 409.500 evrov, Kinoateljeju 62.981 evrov, ISK 100.000 evrov. Kulturnim in športnim zvezam bo šlo skupno 756 tisoč evrov, in sicer  297.788 ZSŠDI, 263.466 ZSKD, po 97.372 pa Slovenski prosveti iz Trsta in ZSKP iz Gorice. Omenjenim zvezam bodo namenili dodatnih 567 tisoč evrov za delovanje včlanjenih društev: ZSKD 192.780, ZSŠDI 181.440, SP in ZSKP po 96.390. (r.p.)