W saböto, 3 dni novembarja, na ne 4 pöpuldnë tu-w sede od Parka ta- na Ravanci te rozajanski kultürski čirkolo “Rozajanski Dum” pražantawa lïbrin “Pagine di storia Resoconti di Vita Resiana – V° Volume 1991 -2000”.
Isi lïbri jë a parpravil Luigi Paletti Bertuluw. To jë te petnji lïbrin od ise serje anu se mörë lajät itö ka jë bilu narëd tu-w Reziji tu-w itëh litah. Te pärve trï lïbrine od lëta 1951 dar- du lëta 1980 jë bil jë napïsal rejnik Aldo Madotto Ćakarïn, ka to jë bil pa te pärvi prešident od čirkola “Rozajanski Dum”; te zadnje dwa jë parpravil Luigi Paletti, ka an jë spravil artïkule, ka so bili publikani ta-na šwöjah.
Tu-w itëh litah jë bilu narëd karjë nih wridnih riči, ka mamö šćalë näšnji din: jë se rivala rikoštrucjun po potresu, jë bil narëd parko, jë bilu narëd tö mëstu tu ka so fabrike, se jë skorë dorivalu mët čentral tu-w Barmanë anu šćë drügih riči.
Za zdovëdët kej već iti din Luigi Paletti ćë spomanot itö, ka jë bilu narëd tu-w itëh litah. Za zvasalët ćejo bet citirawci anu pa žane od folklora, ka ni ćejo zapët te rozajanske stare wüže.
Ziz isin čirkolo Rozajanski Dum spomanüwa pa 35 lit sviga dëla.