V saboto, 10., ob 20.30 an nediejo, 11. novemberja, od 16. ure napri bomo mogli v telovadnici na Liesah poslušat petnajst novih komadu v narečjih Rezije an Benečije, ki so nastali za lietošnji – že triantrideseti – Senjam beneške piesmi, naš glasbeni festival, ki ga ku nimr organizava KD Rečan_Aldo Klodič. Ku vsaki krat pa so parpravli an CD z vsiemi piesmimi, posnel so ga pa v Studiu Lintver tonskega mojstra Andreja Jusse, ki že od lieta 2008 nudi organizatorjem, bendom an pieucem Sejma telo dragoceno pomuoč an podpuoro, na festivalu, ki ga je rad spremlju tud kot otrok, pa je že vičkrat nastopu tud ku glasbenik, narpriet konac devetdesetih liet ku gost, zadnje cajte pa – tud z vič bendi – v tekmovalnem programu.

Foto: Margherita Trusgnach

Kada in dost cajta sta dielal v studiu?
“Senjam beneške piesmi je nimar novemberja, takuo de je narvič diela poliete, kar je buj težkuo ušafat te prave termine za vse. An telkrat smo snemal narvič konc junija an julija. Potle pa sva imiela z Davidom Tomazetičem – Dortihom še puno diela za vse lepuo poštudierat, poštimat an zmiksat. S Tomazetičem sva dielala praktično vsak vikend, na koncu pa je ratu zaries an liep CD.”

Koordinatorka Sejma beneške piesmi Margherita Trusgnach – Tarbjanova nam je poviedala, de so komadi tud zlo kvalitetni…
“Ja, šigurno kvaliteta piesmi rase. Kar je zmanjku Kekko Bergnach – Čižguj, ki je biu z glasbeneka vidika nosilna figura za Senjam, je ratala nieka praznina. Potle pa se je festival nazaj začeu razvijat an zadnje lieta se nimar buj pozna predvsien dielo Davida Tomazetiča – ki je dozoreu an s tehničnega vidika – an tud njega vpliv na druge bende. Kar snemaš v studiu, si ku pred adnim špieglam: čuješ, kje so napake, kje kor kiek postrojit an moreš tud komad no malo zbuojšat, če ugotoviš, de bi biu buj primieran an drugačen aranžma. Tuole je prednost diela v studiu, material pa muora bit dobar že od vsega začetka, sa je 90% rezultata odvisno pru od osnove. An komadi, ki so jih parpravli za lietošnji Senjam, so bli – seviede kajšan buj an kajšan manj, odvisno tud od zreluosti izvajaucu – že zlo dobra podlaga. Močnuo se pozna tud dielo glasbene šuole, kjer sada profesorji, na primier David Klodič an David Tomazetič, Franko Reja an Patrick Quaggiato, učjo mlade an moderno glasbo an skladbe. Na tel način učencem odperjajo nove poti an nove vizije. Nie vič samuo klasika ku kar san biu ist otrok an san začeu gost ramoniko.
Za kar se tiče kvalitete lietošnjih komadu an njih melodičnosti, pa se vide tud, de so an sami izvajauci dozorieli an razumeli, de v glasbi na primier obstajajo an so pomembne an potriebne tud pavze, de se posreduje poslušaucu nieko vzdušje.”

Senjam beneške piesmi vsake lieto partegne puno judi, tud mladi želijo nastopit ne telem festivalu. Zaki misleš, de je takuo, kje je posebnost tele prireditve?
“Enostavno, je edini tak festival tle par nas, ne samuo v Benečiji, pač pa v celotnem zamejstvu. Edini pogoj je, de so piesmi v nareču telih dolin, je pa glasbeno odpart na 360º. Bendi an pievci se morejo predstavit s katierokol varsto glasbe. Liepa parložnost, ki jo nudi KD Rečan_Aldo Klodič, je tud tuole, de morejo glasbeniki snemat komade. Za vse je tuole adna velika izkušnja, pa tud pomuoč, če cjejo poslat kam suoje piesmi. Doluožu bi tud, de so tud kajšni bendi nastal pru za Senjam beneške piesmi an se z njim razvijali an potle imiel možnost nastopit an drugje.”